Πρόγραμμα Κέντρων Αριστείας

H ΕΧΕΠ υποστηρίζει το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Τμήματος (European Chapter) του IFSO για την διαπίστευση Κλινικών και Χειρουργών ως Κέντρων Αριστείας στην Βαριατρική και Μεταβολική Χειρουργική. Πολλά μέλη της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας (ΕΧΕΠ) συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και ήδη Κλινικές και Νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί ως Κέντρα Αριστείας (Centres of Excellence) από το Ευρωπαϊκό Τμήμα (IFSO European Chapter) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειρουργικής της Παχυσαρκίας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν απαραίτητη την ανάπτυξη και πιστοποίηση τέτοιων Κέντρων στην Ευρώπη.

     Α. Η χειρουργική θεραπεία νοσογόνα παχύσαρκων ασθενών γίνεται ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα από χειρουργούς που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία στο δύσκολο και απαιτητικό αντικείμενο της βαριατρικής χειρουργικής.

     Β. Κέντρα που έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς άλλων απαραίτητων ειδικοτήτων για την υποστήριξη των χειρουργημένων παχύσαρκων ασθενών, συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματικότερη αποκατάσταση της υγείας αυτών των ασθενών.

     Γ. Αξιοσημείωτη είναι και η μείωση του κόστους θεραπείας της παχυσαρκίας σε τέτοια Κέντρα, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία από τις ΗΠΑ.

Το European Accreditation Council for Bariatric Surgery (www.EAC-BS.com) δημιουργήθηκε από την ανάγκη πολλών Ευρωπαίων Χειρουργών να πιστοποιηθούν από ένα ανεξάρτητο οργανισμό, υπό την αιγίδα του IFSO για τις ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες που προσφέρουν σε παχύσαρκους ασθενείς.

Η διαδικασία διαπίστευσης περιλαμβάνει την προοπτική καταγραφή όλων των βαριατρικών επεμβάσεων ενός κέντρου σε διεθνή βάση δεδομένων, μέσω Internet και την μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών με καταγραφή των μεταβολών του βάρους, των συνοδών παθήσεων, των επιπλοκών, των επανεγχειρήσεων κτλ.

Όταν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός ασθενών, για να μπορεί να αξιολογηθεί το Κέντρο, γίνεται έλεγχος με επίσκεψη ειδικού επιθεωρητή. Ελέγχεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, όπως και η επάρκεια του Κέντρου σε υποδομές και εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, για την αντιμετώπιση χειρουργημένων παχύσαρκων ασθενών. Τα στατιστικά στοιχεία του κέντρου από τη βάση δεδομένων και η αναφορά του ελεγκτή αξιολογούνται από 2 κριτές και η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Επιστημονική Επιτροπή του EAC-BS. Το πιστοποιητικό ως Κέντρο Αριστείας (Centre of Excellence) υπογράφεται και από τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του EAC-BS, Καθηγητή Rudolf Α. Weiner και τον εκάστοτε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Τμήματος του IFSO.