Αίτηση νέου μέλους

Η αίτηση πρέπει να υπογραφεί από τον/την υποψήφιο/α μέλος.


Η συμπληρωμένη αίτηση να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@exep.gr    

 

Θα πρέπει να επισυνάπτονται:

  1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού ή Ισότιμου Πανεπιστημίου αλλοδαπής
  2. Πτυχίο Ανώτατης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού προκειμένου για τις συναφείς ειδικότητες όπως π.χ. ψυχολόγοι, νοσηλεύτριες/τες, διαιτολόγοι κ.ά.
  3. Βεβαιωμένη ενεργή ενασχόλησaη με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται και να υπογράφεται από ένα Τακτικό μέλος της Εταιρείας, που να βεβαιώνει επίσης ότι το μέλος τηρεί την ιατρική δεοντολογία και πρακτική.
  4. Σύντομο βιογραφικό όπου θα αναφέρεται και η συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές εκδηλώσεις παχυσαρκίας. Κατά το τελευταίο έτος θα πρέπει ο/η υποψήφιος/α να έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 20 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης (20 CMEs).
    • όσον αφορά την ανανέωση εγγραφής των τακτικών μελών θα απαιτείται το ελάχιστο των 10 μορίων συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης (10 CMEs). Η Εταιρεία προτείνει για την ανανέωση της εγγραφής τα μόρια να προκύπτουν, ως επί το πλείστον, από το Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΧΕΠ ή άλλα Συνέδρια Χειρουργικής Παχυσαρκίας ή άλλων σχετικών επιστημονικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΧΕΠ, η αίτηση υποψηφιότητας τελεί υπό την κρίση των μελών του ΔΣ, για την αποδοχή της ή μη. Σε περίπτωση μη έγκρισης, τα υποψήφια τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν νέα αίτηση μετά από ένα έτος.